Khóa học tin học kiến trúc, Sách dạy tin học kiến trúc