Revit Kiến trúc – Dựng hình Cơ bản

Bài Học

Lưu ý: Sử dụng bài tập 2.1

Nội dung cần đạt:

  • Chọn đúng lệnh vẽ cột và load family cột
  • Đặt thông số cột
  • Cách bố trí hệ cột

 

Bài 3.1 Vẽ cột
1603 Views

Câu Hỏi

+ 61 = 69

Tài Liệu Đính Kèm