Revit Kiến trúc – Dựng hình Cơ bản

Bài Học

Lưu ý: Sử dụng file thực hành của bài 1.5

Mục tiêu cần đạt:

  • Các nhóm lệnh tạm ẩn/ tạm hiện đối tượng
  • Thoát chế độ tạm ẩn.
Bài 1.6. Tạm ẩn/ hiện
1384 Views

Câu Hỏi

24 − 16 =

Tài Liệu Đính Kèm