Revit Kiến trúc – Dựng hình Cơ bản

Bài Học

Lưu ý: Download file thực hành ở tab Tài liệu

Mục tiêu cần đạt:

  • Xem bản vẽ, phối cảnh
  • Sử dụng Section Box
  • Chọn đối tượng
  • Các chế độ chọn đối tượng
  • Sử dụng bộ lọc chọn Filter
  • Lệnh Select All Instace
Bài 1.5. Section Box & Chọn đối tượng
1736 Views

Câu Hỏi

50 − = 40

Tài Liệu Đính Kèm